Usługi B+R

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Opracowanie prototypu (prototypowanie na zlecenie)
Usługa polega na przeprowadzeniu na zlecenie klienta pełnego procesu opracowania prototypu na podstawie założeń funkcjonalnych i wymagań aplikacyjnych. Opracowujemy kompletną dokumentację techniczną całości rozwiązania oraz każdej z jego części składowych.


Optymalizacja rozwiązań materiałowych

Usługa polega na analizie dostarczonych przez klienta materiałów w postaci dokumentacji detali/elementów/mechanizmów oraz wymagań dotyczących obszaru ich użycia i warunków eksploatacji. W efekcie realizacji zleceniodawca otrzymuje zalecenia dotyczące zastosowania konkretnych materiałów w obszarze poszczególnych analizowanych elementów w celu zapewnienia wymaganych parametrów konstrukcji (np. wytrzymałość mechaniczna, odporność na ścieranie, redukcja wibracji itp.).

Opracowanie konstrukcji układów mechanicznych i mechatronicznych
Usługa obejmuje wykonanie projektu technicznego elementów i konstrukcji mechanicznych oraz mechatronicznych realizujących wskazane przez klienta zakresy funkcjonalności. Konstrukcje są projektowane w sposób dedykowany na podstawie analizy zapotrzebowania klienta. Efektem realizacji usługi jest dokumentacja techniczna konstrukcji, rysunki techniczne i złożeniowe oraz wizualizacje 3d w wybranym formacie zapisu dokumentacji CAD.

Opracowanie elektronicznych układów sterujących
Usługa polega na opracowaniu układów elektronicznych realizujących funkcje sterowania wskazanych przez klienta obiektów rzeczywistych na podstawie zestawu zdefiniowanych danych wejściowych (danych pomiarowych). Projekt uwzględnia specyfikę obiektów sterowanych i obszar docelowego zastosowania. W efekcie realizacji zlecenia klient otrzymuje dokumentację zaprojektowanego układu elektronicznego realizującego złożone funkcje.

Montaż prototypów układów elektronicznych
Usługa polega na montażu układów elektronicznych na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji technicznej. W ramach usługi wykonujemy uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania układu. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje zmontowany i przetestowany prototyp wraz z raportem z procesu testowania.

Opracowanie i oprogramowanie systemów wbudowanych w oparciu o platformy STM i ESP
Usługa polega na zaprojektowaniu od podstaw oraz wykonaniu i uruchomieniu dedykowanych systemów wbudowanych opartych o procesory STM32 i ESP. Projekt obejmuje układ elektroniczny (schemat, PCB) wraz z oprogramowaniem wbudowanym realizującym założony zakres funkcjonalności. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje kompletną dokumentację układu elektronicznego oraz w zależności od poziomu uzgodnionej licencji binarne wsady procesorów lub ich pliki źródłowe.

Integracja interdyscyplinarna systemów w zakresie opomiarowania i sterowania
Usługa polega na analizie dostarczonych przez klienta systemów oraz dokonaniu ich integracji celem wytworzenia nowej funkcjonalności niedostępnej w elementach składowych. W ramach usługi projektowane i wykonywane są wszelkie niezbędne elementy z obszaru glue logic zarówno od strony sprzętowej jak i programowej. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje dokumentację opracowanego rozwiązania oraz uruchomiony prototyp.

Budowa systemów klasyfikacyjnych w oparciu o techniki uczenia maszynowego
Usługa polega na opracowaniu na podstawie dostarczonych przez klienta zbiorów danych zbiorów reguł decyzyjnych bądź innych modeli klasyfikacyjnych realizowanych na bazie elementów ML (Machine Learning). Modele nakierowane są na wykrywanie objektów, sekwencji, zdarzeń wskazanych przez zapotrzebowanie klienta. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje model klasyfikacyjny w postaci zbioru wejściowego dla wybranego klasyfikatora lub zespołu klasyfikatorów, na podstawie którego system będzie rozpoznawał oczekiwane przez klienta objekty,  sekwencje i zdarzenia.

Outsourcing badań naukowych
Tworzenie rozwiązać wspartych badaniami naukowymi dla firm nieposiadających własnych centrów badawczych. Usługa polega na przeprowadzeniu kompleksowego procesu badawczego mającego na celu potwierdzenie lub obalenie postawionych przez klienta tez. W szczególności są to analizy dotyczące wykonalności technicznej, realizacji pomiarów oraz opracowanie wyników pomiarów, opracowanie procesu badawczego oraz jego realizacja. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje raport z przeprowadzonych prac badawczych wraz z ich opracowaniem.

Opracowanie modelu funkcjonalnego
Usługa polega na wyborze optymalnej technologii informatycznej oraz środowiska uruchomieniowego dla planowanych przez klienta wdrożeń aplikacji z obszaru IT oraz kompleksowym przeglądzie dostępnych technologii umożliwiających implementację założonego zestawu funkcjonalności. Określane są również schematy przepływu danych oraz sterowania w postaci modeli UML. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje raport zawierający wskazania implementacyjne wraz z opisem interakcji pomiędzy elementami projektowanego systemu.

Analiza technologiczna i funkcjonalna
Usługa polega na przeprowadzeniu rozpoznania planowanych przez klienta wdrożeń pod kątem poprawności planowanego procesu technologicznego oraz oferowanego zakresu funkcjonalności. W efekcie realizacji usługi klient otrzymuje raport zawierający wskazania dotyczące modyfikacji bądź poszerzenia/redukcji planowanego zakresu funkcjonalności oraz etapów procesu technologicznego.

https://decylion.pl/wp-content/uploads/2020/04/blue_triangle_02.png
https://decylion.pl/wp-content/uploads/2023/08/czujnik.brd-1.png
https://decylion.pl/wp-content/uploads/2023/08/czujnik.sch-1.png
https://decylion.pl/wp-content/uploads/2023/08/tyczka.brd-1.png
https://decylion.pl/wp-content/uploads/2023/08/Zadanie-1-–-efekty-–-zalacznik-1-08.png
https://decylion.pl/wp-content/uploads/2023/08/Zadanie-1-–-efekty-–-zalacznik-1-10.png